клуб на криминалиста

открий криминалиста в теб

vfu_logo

КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

„Клубът на криминалиста“ е създаден през месец февруари 2021г. след изключително успешното обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението се включиха активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.

Участници

Членовете на ,,Клуба на криминалиста‘‘ са повече от 150  човека, от които юристи, психолози, експерти, професори, докторанти, както и студенти в различни специалности от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и други.

Ние, членовете на ,,Клуб на криминалиста‘‘, сме обединение на студенти от различни ВУЗ-ове, служители на МВР, психолози, педагози, социални работници и професионалисти от всички сфери на обществения живот. Искаме да популяризираме Криминалистиката и да разработим нови идеи, свързани с нея, които да подпомогнат науката и практиката.

Цели на Клуба

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика. 

Дейности

Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети, служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали, проявяващи интерес към криминалистическата наука.

Работата на Клуба на криминалиста обхваща:

  • Обучения в областта на разкриването и разследването на престъпления.
  • Обмен на практически опит.
  • Популяризиране на иновации в областта на Криминалистиката.
  • Участие в проекти.
  • Научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.
  • Информационни кампании по обществено значими теми.

Проекти

  • Корпус на поемните лица
  • „Следите говорят“
  • „Защити дете“
baner
Дейност

Организационна дейност

Изграждане на партньорски отношения с всички заинтересовани страни. - Съдействие при организиране на мероприятия - обучения, конференции, семинари, научни сесии и др.; - Създаване и реализиране на собствени инициативи; - Организиране на дискусии, дебати и обсъждания;

Превантивна дейност

Превенция на риска от извършване на престъпления с оглед адаптация в социалния свят след напускане на институцията. Мотивация за личностно развитие и възпитаване на отговорно гражданско поведение. - Организиране на информационни кампании по обществено значими теми в сферата на : домашно насилие, детска престъпност, престъпления в мрежата, сексуално насилие, трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и др.; - Посещения на социални услуги - центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища - провеждане на дискусии, тренинги и занимания с младежи , лишени от родителски грижи.;

Научно-изследвателска дейност

Предоставяне на възможност за изява на младите професионалисти. Изграждане на мостове между поколенията , чрез съвместни дейности и менторство от професионалисти. Повишаване на знанията, мотивацията и желанието за развитие на младите хора. Изготвяне на научни трудове - Участие в конференции; - Организиране на конференции; - Издаване на сборници; - създаване на съдържание с публицистично съдържание;

Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети, служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали, проявяващи интерес към криминалистическата наука.

kriminalisti.bg