Успешна защита на дисертационен труд на тема ,,Криминалистически методи за идентификация на човек” от член на "Клуб на криминалиста

21.02.2023

На 21.02.2023 година Правда Илиева, активен участник в живота на ,,Клуб на криминалиста“, успешно защити дисертационен труд на тема ,,Криминалистически методи за идентификация на човек” за присъждане на образователна и научна степен ,,доктор”. Научен ръководител е проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, а рецензенти са доц. д-р Галина Ковачева и проф. д-р Евгения Коцева – Владимирова.

Дисертационният труд представлява актуално и комплексно изследване по проблема с криминалистическите методи за идентификация на човек. За първи път в България се провежда изследване за свойствата на порите, механизма на тяхното отражение в следите от ръка, както и обективната възможност за сравнителен анализ между получените експериментални следи и използваните сравнителни образци отпечатъци на изследваните лица. За първи път у нас в експертната практика се разглежда въпроса за използване на татуировката за криминалистическа идентификация на човек и се изказват тактически препоръки за приобщаване на класификацията на различните видове татуировки към Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация и използвана за обработка на лични данни на привлечени като обвиняеми, за умишлени престъпления от общ характер.

Управителния съвет изказва най-искрени поздравления към доктор Правда Илиева!

Пожелаваме и’ успешен път!

Гордеем се, че е част от екипа на ,,Клуб на криминалиста”!

С уважение, Управителен съвет

error: Content is protected !!