Предмет и цели
Чл. 1. (1) Този Устав урежда устройството, организацията, функциите и дейността на Клуба на Криминалиста и неговите органи, както правата и задълженията, пораждащи се от членството в него.
(2)Уставът установява норми, принципи и стандарти за поведение, съобразно общите ценности и стремежи.
Чл. 2. Клуба на Криминалиста е единна общностнапсихолози, педагози, магистрати, полицаи, юристи, експерти по сигурност и борба с престъпността, представители на държавни и общински структури, медици, студенти и преподаватели в посочените области, която има за цел изследването и насърчаването на научните изследвания в областта на Криминалистика и сродните й научни направления.
Чл. 3.Клуба на Криминалистаорганизира срещи, семинари, лекции, конференции, информационни кампании и други събитиясвързани с криминалистиката и сродните й научни направления.

Общи положения
Чл. 4.Клубът на Криминалиста (Club Forensic Science) има за свое седалище гр.Варна Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър” к.к Чайка, ул.”Янко Славчев”84.
Чл. 5. Клубът на Криминалиста се учредява за неограничен срок.

Членство
Чл. 6. (1) Членството в Сдружението е доброволно. То може да бъде пълноправно и почетно.
(2)Членството в Клуба на Криминалиста е с ограничен достъп.
(3)Кандидатът попълва въпросник-заявление до управителния съвет, в който декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и заплаща еднократна такса.
(4)Почетното членство се придобива по право и по заслуги.
(5)Пълноправно членство се придобива с решение на управителен съвет или по облекчена процедура.
(6)Приятели на Клуба са всички подпомогнали неговата дейността, извън лицата по чл.6 ал 4 и ал.5.
(7)Членството не може да бъде прехвърлено.
Чл. 7. (1) Членовете на Клуба се задължават във всичките си действия да съдействат за развитието на клуба и утвърждаването му като авторитетка организация.
(2) Членството се удостоверява с притежанието на персонална членска карта.
Чл. 8. (1) Добрите нрави и съответствието с принципите и стремежите на Клуба са в основата на членството в него. Изискванията, условията и процеса по придобиване и загубване на членство в него се урежда с регулативен акт.
(2) Регулативен акт е писмен документ, източник на клубни норми, издаван от Общото събрание при спазване процедурните правила.
Чл. 9. Придобиването на членство става с гласуване или по облекчен ред. Почетно членство по заслуги се придобива с предложение от Управителния съвет.
Чл. 10.(1) Членовете на Клуба имат следните права:
1.Да участват в органите на Клуба на Криминалиста.
2.Да гласуват при вземане на решения, да избират и да бъдат избирани
3.Да изискват и предоставят информация за дейността на Клуба
4.Да участват в дейността на Клуба и работят за осъществяване на целите на Клуба
5.Да правят предложения и допълнения в дневния ред, до 3 дни преди датата на свикване на Общото събрание
(2)Членовете на Клуба имат следните задължения:
1.Да спазват вътрешните правила на Клуба
2.Да съдействат активно за изпълнението на целите и задачите на Клуба
3.Да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Управителния съвет
Чл. 11. За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо по осъществяването на целите на Клуба, членовете на същия следва да бъдат:
т.1 независими и обективни, да не се поддават на чуждо въздействие и външен натиск;
т.2 почтени и открити, за да изграждат отношенията си на основата на доверието и добрите нрави;
т.3 отговорни в действията и решенията си;
т.4 Изпълняват коректно и добросъвестно своите задължения и ангажименти;
т.5 Използват вътрешна информация само при и по повод изпълнение на дейност, свързана с Клуба.
т.6 С действията си да не опетняват Клуба, неговите органи, дейността или отделни членове. Чл. 12. Членството се прекратява при:
т.1 Системно неизпълнение на задълженията, при неуважителни причини т.2 При поведение, несъвместимо с целите и дейността на Клуба
т.3 Едностранно и мотивирано, по искане на Общото събрание т.4 С едностранно волеизявление
т.5 При незаплащане на годишния членски внос след изтичане на определения за това срок

Органи на управление
Чл. 12. Органите осъществяващи дейността и функционирането на Клуба на Криминалиста са Общо събрание, Настоятелство и Управителет съвет. С регулативен акт могат да бъдат създавани и
допълнителни структури.
Чл. 13. Органите на Клуба организират прилагането на настоящите споделени общи ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения.

Общо събрание
Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове с право на глас.
(2)Гласуването е общо, равно, пряко и явно, освен в случаите когато условията налагат друго или вътрешните правила допускат отстъпление от тези начала.
Чл. 15. Общото събрание изменя и допълва този Уставпопредложение на ½ от пълноправните членове и се приема с мнозинство повече от 2/3 от всички пълноправни членове.
Чл. 16. Общото събрание:
1.Приема вътрешни актове
2.Взема решение по приемане и изключване на членове с необходимото мнозинство
3.Взема решение по провеждането на дейности свързани с целите и предмета на Клуба
4.Взема решение по приемане на програма и стратегия за дейността на Клуба
5.Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност
6.Взема решения за създаване на допълнителни структури
Чл.17.Изключването на членове става едностранно и мотивирано по предложение на 1/5 от пълноправните членове,когато предложението е подкрепено от повече от 1/2 от всички членове или с 1/2 от присъстващите членове, с подкрепата на 2/3 от членовете на Управителния съвет. Изречение второ не обхваща членовете придобили членство по заслуги.
Чл. 18. (1) За изпълнение на правомощията си по чл. 17. Общото събрание изисква присъствието на повече от половината от пълноправните си членове.
(2)Общото събрание се свиква от Управителния съвет;
(3)Общото събрание се свиква задължително, при инициатива на 1/6 от членовете или при инициатива на минимум 7 члена, след одобрение от 2/3 от Управителния съвет .
(4)При взето решение за свикване на Общо събрание или при осъществен фактически състав на задължително свикване, Управителния съвет изпраща предизвестие съдържащо дата, час, място и
дневен ред на събранието, не по-късно от 7 дни преди организирането му. По-кратък срок е допустим при особени и непредвидени обстоятелства, но срокът не може да е по-кратък от 3 дни. При изключителни значими обстоятелства, които са непреодолими или изискват спешно събрание срокът може да бъде съкратен до 6 часа.
Чл. 19. (1) За всяко Общо събрание се води протокол, който се заверява с подписите на Председател и протоколчик. Протоколът е неизменна част от осъществяването на дейността на Клуба. Той има изпълнителна сила и е основа за реализация на приетите решения.
(2)Протоколът се изготвя по бланка, съдържаща списък на присъствалите членове, взетите решения и всички други действия, по които е изразена воля. В условията на електронна среда протоколът е неразделно свързан с запис на събранието.
(3)Всеки член има право свободно да се запознае с протокола или писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание, както и с цялата документация свързана с дейността на Клуба, с изключение на случаите когато за целта е предвиден особен ред и условия.
Чл.20. Право на инициатива принадлежи на всеки пълноправен член. Той може да упражнява това право само в съответствие с разпоредбите от този Устав.

Настоятелство
Чл. 21. (1)Настоятелството се състои от председатели 3-ма почетни членове. Те трябва да са пълноправни членове и да имат високи нравствени качества, да бъдат отговорни и добросъвестни.
(2) Мандатът на Настоятелството епет календарни година. Броят на възможните мандатите е неограничен.
Чл. 22. Настоятелството
1.Представлява Клуба на Криминалиста пред други институции (държавни и обществени организации) .
2.Подпомага изпълнението на решенията на Общото събрание.
3.Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание и Управителния съвет.
Чл. 23. (1) Правомощията на Настоятелството или на негови членове се прекратяват при:
1.Системно неизпълнение на длъжностни отговорности
2.Невъзможност или несъвместимост за изпълнение
3.С едностранно волеизявление
4.С гласуване вот на недоверие от Общото събрание
5.С прекратяване на членството в Клуба

Управителен съвет
Чл. 24. Управителния съвет се състоиот 9 члена
1.Изпълнява решенията на Общото събрание
2.Извършва всички действия които по същността си следват целите и предмета на дейност
3.Разглежда предложения за придобиване на пълноправно и почетно членство
4.Произнася се по всички въпроси, за които е овластен, както и за онези, по които има изрична компетентност
5.Изготвя годишен отчет-доклад за дейността на Клуба и го предоставя на гласуване на Общото събрание
6.Води и стопанисва архив – книга на оплаквания, предложения, сигнали, заявления, въпросници, взети решения, протоколи.
7.Формира дневния ред на Общото събрание
8.Свиква Общото събрание и определя дата на провеждане, в сроковете по чл. 19, ал. 4.

Други
Чл. 25. (1) Логото и слоганът на Клуба представляват неразделна част от дейността му. Те са обект на особена закрила.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Този Устав е приет от УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ на ……….. .
§ 2. С подписа си в официалните книжа на Клуба, членовете носят функционална отговорност.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат решенията на Общото събрание, Управителния Съвет и Настоятелство.
§ 4. Всички актове на Общото събрание, Учредителният съвет и Настоятелство влизат в сила веднага. По изключение се предвижда и прегласуване при промяна във фактическата обстановка.

error: Content is protected !!