Членство

Членуването във КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА се осъществява на доброволен принцип.

Кандидатите за  членове подават писмено заявление до Управителния съвет (УС). В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Клуб на КРИМИНАЛИСТА.

Членството в Сдружението е доброволно. То може да бъде пълноправно и почетно.

Членството в Клуба на Криминалиста е с ограничен достъп.

Пълноправно членство се придобива с решение на управителен съвет или по облекчена процедура.

Членовете на Клуба се задължават във всичките си действия да съдействат за развитието на клуба и утвърждаването му като авторитетка организация.

Членството се удостоверява с притежанието на персонална членска карта.

Членовете на Клуба имат следните права:

 1. Да участват в органите на Клуба на Криминалиста.
 2. Да гласуват при вземане на решения, да избират и да бъдат избирани
 3. Да изискват и предоставят информация за дейността на Клуба
 4. Да участват в дейността на Клуба и работят за осъществяване на целите на Клуба
 5. Да правят предложения и допълнения в дневния ред, до 3 дни преди датата на свикване на Общото събрание

 

Членовете на Клуба имат следните задължения:

 1. Да спазват вътрешните правила и Устава Клуба
 2. Да съдействат активно за изпълнението на целите и задачите на Клуба
 3. Да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Управителния съвет.

За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо по осъществяването на целите на Клуба, членовете на същия следва да бъдат:

1.Независими и обективни, да не се поддават на чуждо въздействие и външен натиск;

 1. Почтени и открити, за да изграждат отношенията си на основата на доверието и добрите нрави;
 2. Отговорни в действията и решенията си;
 3. Изпълняват коректно и добросъвестно своите задължения и ангажименти;
 4. Използват вътрешна информация само при и по повод изпълнение на дейност, свързана с Клуба.
 5. С действията си да не опетняват Клуба, неговите органи, дейността или отделни членове.

ЗА КОНТАКТИ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 
Варна 9007, к.к. Чайка, ул „Янко Славчев“ 84 
Телефон: 0889/ 359-221